• In de lange historie van Zwemclub De Vuursche werd de algemene ledenvergadering op een nieuwe locatie gehouden. Plaats van handeling was het gebouw van Speeltuinvereniging Baarn aan de Jan Steenlaan. Klokslag 20:00uur opende voorzitter Marcel Verwoerd de vergadering en hij was verheugd door de diverse en enthousiaste opkomst van de aanwezige leden. De corona-jaren hebben ook bij de Vuursche impact gehad. Alle acties en werkzaamheden ten spijt van bestuur en vrijwilligers, tijdens de lockdowns en de tussenliggende korte periodes van sporten, hebben helaas toch geleid tot afname van leden bij vooral de zwemafdeling. Maar ook het aantal leden bij de waterpolojeugd is zorgelijk. Naast de financiΓ«le verantwoording door het bestuur was de noodzaak van het werven van nieuwe vrijwilligers en ook sportende leden de rode draad tijdens deze ledenvergadering. Wat in ieder geval duidelijk werd is dat we elkaar weer meer moeten gaan ontmoeten in en om het zwembad. De corona-periode maakten persoonlijk contact lastiger en daardoor werd niet altijd het potentieel aan vrijwiligers goed gezien en hielden leden en ouders/verzorgers zelf ook de boot wat af. Het bestuur gaf aan dit dan ook als speerpunt te zien om hier actief werk van te maken. Echter iedereen bij de Vuursche is nodig om dit snel tot zichtbare resultaten te laten leiden.

    De begroting voor 2023 werd onderbouwd door het bestuur en de aangekondigde contributieverhoging per 1 juli 2023 werd unaniem door de aanwezige leden goedgekeurd. Bij de bestuursverkiezing had voorzitter Marcel Verwoerd zich kandidaat gesteld voor een nieuw termijn. Er hadden zich geen tegen-kandidaten gemeld en dus met applaus werd Marcel unaniem herkozen als voorzitter van Zwemclub De Vuursche. Een mooi voorbeeld dat de club niet zonder actieve vrijwilligers kan! Met de mededeling dat iedereen alvast zaterdag 10 juni in de agenda moet zetten voor de eind BBQ, ter afsluiting van het seizoen, sloot de voorzitter rond half tien de vergadering.

    Jeroen Hof